Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo | Algemene Voorwaarden. Je mag ze niet vermenigvuldigen of exploiteren zonder dat je dit vooraf schriftelijk met ons hebt overlegd: niet gedeeltelijk en ook niet als geheel.
 
Vind je iets niet duidelijk aan onze voorwaarden of heb je een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op. 
 
 
Artikel 1. Definities
 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 
365 Energie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 365 Energie B.V. gevestigd aan de Waal 4, 5684 PH BEST ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54890586.
 
Koper: de natuurlijk of rechtspersoon die zaken van 365 Energie BV afneemt, gebruik maakt van de diensten van 365 Energie BV of opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.
 
Consument: de natuurlijk persoon die zaken van 365 Energie BV afneemt, gebruik maakt van de diensten van 365 Energie BV of opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en daarbij niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen 365 Energie BV en de koper tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
 
Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door 365 Energie BV uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn.
 
Bescheiden: alle door de koper aan 365 Energie BV ter beschikking gestelde en/of alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door 365 Energie BV vervaardigde (schriftelijke) stukken, daaronder mede begrepen tekeningen, vergunningen, rapporten, berekeningen, digitale bestanden en andere gegevensdragers.
 
 
Artikel 2. Toepasselijkheid
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, werkzaamheden, diensten en leveringen van 365 Energie BV, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 
Eventuele algemene voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door 365 Energie BV uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Eventuele toepassing van algemene voorwaarden van de koper of derden geldt slechts voor de desbetreffende overeenkomst.
 
Wanneer door 365 Energie BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat 365 Energie BV onderhavige voorwaarden soepel toepast.
 
365 Energie BV behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de koper van de wijziging in kennis is gesteld, met dien verstande dat voor reeds gesloten overeenkomsten de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de overeenkomst tot stand is gekomen.
 
Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met 365 Energie BV in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door 365 Energie BV vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 
Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met 365 Energie BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 
De koper kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien 365 Energie BV dezelfde algemene voorwaarden bij een eerder tussen partijen gesloten overeenkomst aan de koper ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.
 
 
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
 
Alle aanbiedingen en offertes van 365 Energie BV zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 
De koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan 365 Energie BV opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop 365 Energie BV haar aanbieding baseert.
 
Een samengestelde prijsopgave verplicht 365 Energie BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht of het leveren van een gedeelte van zaken of bescheiden tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 
De inhoud van de opdracht c.q. de omvang van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht respectievelijk de levering. Offertes c.q. aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 
De prijzen in de aanbiedingen en offertes van 365 Energie BV zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, Europese overheden daaronder mede begrepen, alsmede exclusief eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder het maken van niet vooraf overeengekomen tekeningen en berekeningen.
 
Prijzen, tarieven en (op)levertermijnen in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag door de koper verstrekte gegevens c.q. ten tijde van de offerte geldende kostprijzen van de te leveren zaken. Mochten deze gegevens c.q. kostprijzen naderhand gewijzigd worden c.q. wijzigen, dan kan dit gevolgen hebben voor de geoffreerde prijzen, tarieven en (op)levertermijnen.
 
365 Energie BV aanvaardt bij het uitbrengen van een offerte geen verantwoordelijkheid voor de door of namens de koper en/of derden uitgewerkte bescheiden noch voor de eventueel hierbij gegeven specificaties van afmetingen, maten en materialen, tenzij 365 Energie BV dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de koper heeft bevestigd.
 
365 Energie BV heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de koper in rekening te brengen, mits 365 Energie BV de koper vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
 
Alle bij de offerte of aanbieding door 365 Energie BV verstrekte tekeningen, technische beschrijvingen, afbeeldingen, monsters, modellen, voorbeelden, kleuren, maten en materiaalaanduidingen blijven te allen tijde eigendom van 365 Energie BV en dienen op eerste verzoek van 365 Energie BV te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 
Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door 365 Energie BV gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door 365 Energie BV gemaakte kosten zullen aan de koper in rekening worden gebracht.
 
365 Energie BV kan niet aan haar offertes c.q. aanbiedingen worden gehouden indien de koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 
 
Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
 
Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met 365 Energie BV eerst dan tot stand nadat 365 Energie BV een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd dan wel zodra 365 Energie BV met instemming van de koper een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de koper daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan komt de overeenkomst niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 365 Energie BV anders vermeldt.
 
Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden 365 Energie BV slechts, indien deze door 365 Energie BV schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de koper daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.
 
Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum.
 
Elke overeenkomst wordt door 365 Energie BV aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat 365 Energie BV bevoegd is om de kredietwaardigheid van de koper na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Mocht 365 Energie BV van mening zijn, zulks op redelijke gronden, dat de koper niet (voldoende) kredietwaardig is, dan heeft 365 Energie BV het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien van een dergelijke opschorting sprake is, dan zal 365 Energie BV de koper hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en aan de koper de mogelijkheid bieden om zekerheid te stellen.
 
 
Artikel 5. Levering en leveringstermijnen
 
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af groothandel of magazijn (EX Works Eindhoven – Incoterms 2010). Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen zijn eventuele kosten voor transport van de te leveren zaken en alle daarmee samenhangende kosten zoals verpakkingen, verzekeringen e.d. voor rekening van de koper.
 
Indien de levering van zaken geschiedt aan een door de koper opgegeven adres, dient de koper er voor te zorgen dat de locatie waar de zaken moeten worden afgeleverd goed bereikbaar en berijdbaar is voor het vervoer c.q. aanvoer van de zaken.
Indien 365 Energie BV gegevens behoeft van de koper in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper alle benodigde gegevens aan 365 Energie BV ter beschikking heeft gesteld.
 
Indien 365 Energie BV een termijn voor levering of de uitvoering van de overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper 365 Energie BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 365 Energie BV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 
Bij levering van zaken of uitvoering van werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering respectievelijk elke fase als een afzonderlijk transactie beschouwd en kan door 365 Energie BV per transactie worden gefactureerd.
 
Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de koper op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan:
 
Indien sprake is van levering af groothandel of magazijn
Het moment waarop met het inladen van de zaken door de koper een aanvang is genomen. Indien het inladen door 365 Energie BV wordt uitgevoerd, gaat het risico op de koper over op het moment dat de zaken zijn ingeladen.
 
Indien sprake is van levering door 365 Energie BV aan een door de koper opgegeven leveringsadres
Het moment waarop de te leveren zaken op het leveringsadres zijn uitgeladen. Indien het uitladen door de koper of een door de koper aangewezen derde wordt uitgevoerd, gaat het risico op de koper over op het moment dat met het uitladen van de zaken een aanvang wordt genomen.
 
Indien sprake is van installatie van de zaken door 365 Energie BV
Het moment waarop de zaken op de plaats van installatie zijn aangebracht. Het risico met betrekking tot de zaken gaat eveneens over indien de zaken weliswaar door 365 Energie BV zijn aangebracht, doch de installatie daarvan niet kon worden afgerond (bijvoorbeeld omdat een onderdeel nog moet worden geleverd, vervangen of geïnstalleerd) en de zonnepanelen als gevolg hiervan nog geen stroom opwekken.
 
De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 
Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten dan wel de zaken aan de koper te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de koper, behoudt 365 Energie BV zicht het recht voor die zaken voor rekening en risico van de koper op te (doen) slaan. Na opslag geldt een termijn van dertig (30) dagen waarbinnen de koper 365 Energie BV in staat zal stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten dan wel de zaken alsnog te leveren. Een en ander, tenzij 365 Energie BV uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
 
Indien de koper ook na verloop van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, verkeert de koper van rechtswege in verzuim en heeft 365 Energie BV het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 365 Energie BV is in voorkomend geval gerechtigd de zaken aan derden te verkopen of voor de uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken alsmede de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen. Het voorafgaande laat de verplichting van de koper de overeengekomen, bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.
 
365 Energie BV is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de koper - vooruitbetaling of zekerheid van de koper te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.
 
365 Energie BV behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.
 
 
Artikel 6. Installatievoorwaarden
 
De bepalingen van dit artikel zijn slechts van toepassing indien en voor zover de installatie van de te leveren zaken door 365 Energie BV of een door haar aangewezen derde wordt uitgevoerd.
 
Onder installatie wordt in dit artikel verstaan de plaatsing en indien nodig aansluiting van de zonnepanelen, alsmede (voor zover vereist) het (laten) aanbrengen van een productiemeter op zodanige wijze dat in de gegeven omstandigheden een goed tot optimaal rendement behaald kan worden. Bouwkundige werken zijn niet bij de installatie inbegrepen.
 
De installatie van de zonnepanelen vindt plaats op een plat of een schuin dak, welke goed en vrij toegankelijk is en waarbij de dakgoot niet hoger dan 10 meter is. De dakpannen mogen niet zijn verankerd en het dakbeschot en de dakbedekking mogen niet rot zijn of anderszins in een slechte staat verkeren.
 
De Koper gaat er mee akkoord dat 365 Energie BV eventueel steigers plaatst (in bijv. tuin of oprit) op een zodanige wijze dat het voor de installatie van de zonnepanelen geschikte dak op verantwoorde wijze kan worden bereikt.
 
Indien dit technisch noodzakelijk is, zal 365 Energie BV zal één of meerdere extra elektragroep(en) aanleggen in de meterkast. Hiervoor dient in de meterkast voldoende ruimte ter beschikking te zijn.
 
De Koper gaat ermee akkoord dat de kabel van de zonnepanelen door het traphuis of aan de buitenzijde van de woning naar de meterkast wordt gevoerd. Voor platte daken kan een dakdoorvoer tegen meerprijs worden uitgevoerd.
 
De Koper verleent aan 365 Energie BV toestemming de omvormer en/of productiemeter op een zichtbare plaats in de woning te plaatsen (bijv. op de muur) indien dit vanuit technisch oogpunt noodzakelijk is of indien plaatsing op een andere plaats niet in redelijkheid van 365 Energie BV kan worden gevergd (bijv. indien zodanige plaatsing onevenredige kosten met zich meebrengt).
 
De Koper is zich ervan bewust dat een werkende omvormer een licht zoemend geluid maakt en gaat ermee akkoord dat dit geluid mogelijk hoorbaar is in de woning.
 
365 Energie BV is tegenover de Koper verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/ of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te installeren zaken en/of de juiste werking van deze zaken in geïnstalleerde staat.
 
Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de Koper in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
 
 • het personeel van 365 Energie BV en/of haar onderaannemer(s), zodra deze op de plaats van installatie is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien 365 Energie BV dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de Koper heeft medegedeeld.
 • de toegangswegen tot de plaats van installatie geschikt zijn voor het benodigde transport.
 • de aangewezen plaats van installatie geschikt is voor opslag en montage van de geleverde zaken.
 • alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
 
De Koper verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de plaats waar de zaken wordt geplaatst.
 
De Koper dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van 365 Energie BV of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege 365 Energie BV geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de Koper 365 Energie BV hiervan tijdig in kennis te stellen.
 
Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Koper.
 
De Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door en vrijwaart 365 Energie voor alle aanspraken van derden ter zake:
 
 • onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;
 • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht;
 • ongeschiktheid van (on)roerende zaak voor plaatsing en/of installatie van de zaken, bijvoorbeeld door onvoldoende draagkracht van het dak of ongeschiktheid van de dakbedekking voor installatie(werkzaamheden).
 • 365 Energie BV kan de verplichting tot installatie eenzijdig en zonder dat de Koper in dat geval recht heeft op enige schadevergoeding ontbinden, indien de Koper op de dag van installatie niet aan al zijn verplichtingen uit dit artikel heeft voldaan. 
 
De Koper is in dat geval een direct opeisbare vergoeding aan 365 Energie BV verschuldigd ter hoogte van €250 (exclusief BTW). De ontbinding zal mondeling plaatsvinden door de betreffende installateur en zal vervolgens schriftelijk door 365 Energie BV worden bevestigd.
 
Het is de Koper niet toegestaan, de betaling van de factuur op te schorten indien de installatie door 365 Energie BV is uitgevoerd maar (nog) niet kan worden voltooid (bijvoorbeeld omdat een onderdeel nog moet worden geleverd, vervangen of geïnstalleerd) en de zonnepanelen als gevolg hiervan nog geen stroom opwekken.
 
 
Artikel 7. Prijswijzigingen
 
Indien na het sluiten van de overeenkomst doch voor levering één of meer der kostenfactoren een wijziging ondergaan, is 365 Energie BV gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. 365 Energie BV is in ieder geval bevoegd extra kosten in rekening te brengen indien sprake is van kostenverhogende omstandigheden waarmee 365 Energie BV redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden, welke niet aan 365 Energie BV kunnen worden toegerekend of welke in verhouding tot de prijs van de levering aanzienlijk zijn.
 
Voorts worden aan de koper onverkort doorberekend, voor zover deze wijzigingen na datum offerte plaatsvinden:
 
 • door de Nederlandse overheid (de Europese overheid daaronder mede begrepen) en/of vakorganisaties opgelegde of gewijzigde belastingen, invoerrechten, heffingen, lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen of andere lasten;
 • door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, cao’s, BTW of sociale verzekeringen e.d. c.q. indien wijzigingen worden aangebracht in de prijzen van toeleveranciers.
Indien de 365 Energie BV van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient zij de koper hiervan onmiddellijk adequaat en schriftelijk op de hoogte te stellen.
 
Indien 365 Energie BV de prijs binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst verhoogt, is de consument gerechtigd de overeenkomst met 365 Energie BV kosteloos te ontbinden, tenzij 365 Energie BV aangeeft de overeenkomst alsnog voor de oorspronkelijke prijs uit te zullen voeren.
 
Indien de consument de overeenkomst met 365 Energie BV in geval van een prijsverhoging wenst te ontbinden, dient de consument 365 Energie BV binnen veertien (14) dagen na de kennisgeving van de prijsverhoging door middel van een aangetekend schrijven van zijn voornemen de overeenkomst te ontbinden op de hoogte stellen.
 
 
Artikel 8. Facturatie en betaling
 
365 Energie BV is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de koper een voorschot te verlangen, welk voorschot op de laatste factuur in mindering zal worden gebracht. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, dient betaling door de consument van geleverde zaken of verrichte (installatie)werkzaamheden, te geschieden binnen twee (2) dagen na levering van de zaken of uitvoering van de desbetreffende (installatie)werkzaamheden.
 
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, dient betaling door de koper, niet zijnde een consument, van geleverde zaken of verrichte (installatie)werkzaamheden, te geschieden binnen veertien (14) dagen na levering van de zaken of uitvoering van de desbetreffende (installatie)werkzaamheden.
 
Betaling van (overige) facturen dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door 365 Energie BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 
Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 
De koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke 365 Energie BV maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de koper. In dat geval is de koper een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150 (zegge: honderdvijftig euro). Voor consumenten bedraagt deze vergoeding ten minste 10% van het openstaande bedrag met een minimum van € 40 (zegge: veertig euro). Indien de werkelijk door 365 Energie BV gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 
Indien de koper niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is 365 Energie BV bevoegd de nakoming van de jegens de koper aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld.
Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien 365 Energie BV het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de koper te twijfelen.
 
In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de koper of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van 365 Energie BV en de verplichtingen van de koper jegens 365 Energie BV onmiddellijk opeisbaar.
 
Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 
365 Energie BV is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 
Indien met koper meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met 365 Energie BV gesloten overeenkomst.
 
Indien de koper, niet zijnde een consument, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op 365 Energie BV heeft, dan ziet de koper af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de koper (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 
 
Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
 
Alle door 365 Energie BV geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van 365 Energie BV tot op het moment dat de koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens 365 Energie BV uit hoofde van enige met 365 Energie BV gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken, het verrichten van werkzaamheden of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
 
Indien de koper (mede) uit door 365 Energie BV geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de koper die zaak slechts voor 365 Energie BV en houdt de koper de nieuw gevormde zaak voor 365 Energie BV totdat de koper alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; 365 Energie BV heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de koper alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
 
Het is aan de koper niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van 365 Energie BV. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de koper 365 Energie BV hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
 
Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en zich nog in handen van 365 Energie BV bevinden, behoudt 365 Energie BV zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die 365 Energie BV uit welke hoofde dan ook nog jegens de koper mocht hebben.
 
De koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken gescheiden van andere zaken, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van 365 Energie BV te (doen) houden.
 
 
Artikel 10. Opschorting en ontbinding
 
Indien de koper in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is 365 Energie BV, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de koper schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.
 
Voorts is 365 Energie BV gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
 
 • de koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de koper (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • de koper zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
 • de koper een aanvraag tot wettelijke schuldsanering of schuldhulpverlening indient of wanneer de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de koper van toepassing is;
 • de onderneming van de koper wordt geliquideerd;
 • een belangrijk gedeelte van de onderneming van de koper wordt overgenomen;
 • de koper zijn huidige onderneming staakt;
 • buiten toedoen van 365 Energie BV op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de koper beslag wordt gelegd, dan wel indien de koper anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
 
De koper heeft slechts de bevoegdheden de overeenkomst met 365 Energie BV op te schorten of te ontbinden voor zover deze bevoegdheid voortvloeit uit de wet. Indien de koper op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens 365 Energie BV nog niet is uitgevoerd.
 
Bedragen die 365 Energie BV vóór de ontbinding aan de koper heeft gefactureerd in verband met hetgeen 365 Energie BV reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de koper aan 365 Energie BV verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 
Indien de koper, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is 365 Energie BV gerechtigd haar verplichtingen jegens de koper op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de koper gehouden te zijn. Hiertoe is 365 Energie BV eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.
 
 
Artikel 11. Aansprakelijkheid
 
Indien 365 Energie BV aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de in dat specifieke geval door de verzekeraar van 365 Energie BV daadwerkelijk uitgekeerde vergoeding met een maximum van € 2.500.000 (zegge: twee miljoen vijfhonderdduizend euro).
 
Indien de verzekeraar geen vergoeding uitkeert, is de aansprakelijk van 365 Energie BV beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 
De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 365 Energie BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan 365 Energie BV kunnen worden toegerekend.
 
Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 
365 Energie BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)levertermijnen.
 
365 Energie BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade indien de installatie en/of het onderhoud van de geleverde of geïnstalleerde zaken niet via 365 Energie BV of een door 365 Energie BV aangewezen derde heeft plaatsgevonden.
 
365 Energie BV is niet aansprakelijkheid voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan als gevolg van het gebruik van zaken die door de koper ter beschikking zijn gesteld en die voor de uitvoering van de overeenkomst niet geschikt blijken te zijn.
 
365 Energie is niet aansprakelijk voor schade door krasvorming op dakpannen of andere dak elementen welke het gevolg is van de werkzaamheden bij de installatie die door 365 Energie BV of de door 365 Energie BV aangewezen installateur zijn verricht.
365 Energie BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 
Fouten en/of afwijkingen in veronderstellingen, aannames, opbrengstberekeningen, terugverdienperiodes, subsidiebedragen en alle andere factoren die ten grondslag liggen aan de beslissing van de koper om de overeenkomst te sluiten – al dan niet bekend bij 365 Energie BV – zijn voor rekening en risico van de koper.
 
Door 365 Energie BV (al dan niet in opdracht van de koper) afgegeven adviezen hebben slechts te gelden als globale indicatie. 365 Energie BV is derhalve niet aansprakelijk voor schade die de koper lijdt als gevolg van niet behaalde rendementen c.q. het niet bereiken van door 365 Energie BV gecalculeerde besparingen.
 
365 Energie BV is nimmer aansprakelijk voor schade indien deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden, daaronder mede begrepen extreem weer, overstromingen of enig ander natuurgeweld, tegen de schadelijke gevolgen waarvan 365 Energie BV in verband met de aard van de overeenkomst geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.
 
De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van 365 Energie BV.
 
 
Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten
 
365 Energie BV is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door 365 Energie BV of in opdracht van 365 Energie BV vervaardigde werken en de hieraan ten grondslag liggende door 365 Energie BV of in opdracht van 365 Energie BV vervaardigde bescheiden en dergelijken. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijke anders zijn overeengekomen. 
 
De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten zijn zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan 365 Energie BV voorbehouden.
 
Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door 365 Energie BV of in haar opdracht door een externe ontwerper zijn vervaardigd, blijven eigendom van 365 Energie BV. Zij mogen door de koper niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond.
 
Gegevens over fabricage- en/of constructiemethoden, waarop het auteursrecht/octrooirecht van toepassing is, of ten aanzien waarvan de ontwerper een voorbehoud heeft gemaakt, mogen door de koper niet worden gebruikt, gekopieerd, aan derden getoond of bekendgemaakt, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend.
 
Door het verstrekken van gegevens aan 365 Energie BV verklaart de koper, dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij 365 Energie BV in en buiten rechte voor alle gevolgen die hieruit (kunnen) voortvloeien.
 
Partijen behouden zich het recht voor om, bij overtreding van het bepaalde in dit artikel, vergoeding te vorderen van de uit de overtreding voortvloeiende schade.
 
 
Artikel 13. Zichttermijn en herroepingrecht
 
Slechts indien en voor zover sprake is van een koop op afstand in de zin van art. 7:46a sub b BW zal het aanbod tevens een zichttermijn van ten minste veertien (14) werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is derhalve pas definitief als veertien (14) werkdagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken.
 
Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zijn.
 
De consument kan haar herroepingrecht uitsluitend inroepen door 365 Energie BV binnen een termijn van veertien (14) werkdagen na ontvangst door of namens de consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van haar voornemen.
Indien door de consument een beroep wordt gedaan op het herroepingrecht zal 365 Energie BV het eventueel reeds door de consument betaalde bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen terugbetalen.
 
De consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingrecht indien de betreffende zaken compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. De consument dient na het inroepen van zijn herroepingrecht het geleverde binnen veertien (14) dagen retour te zenden aan 365 Energie BV. De kosten waarvan voor rekening van de consument komen.
 
Op maat gemaakte producten en/of diensten zijn van de zichttermijn en het recht op herroeping uitgesloten.
Een eventuele financieringsovereenkomst die aan het product of de dienst is verbonden, wordt in het geval van het herroepen van de overeenkomst door de consument automatisch ontbonden.
 
 
Artikel 14. Kwaliteit en conformiteit
 
365 Energie BV ziet er op toe dat alle door haar te leveren zaken van de hiervoor gebruikelijke kwaliteit zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de hier in redelijkheid te stellen eisen c.q. de expliciet tussen partijen overeengekomen eisen.
Tekeningen, technische beschrijvingen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen, worden door 365 Energie BV te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend.
 
Afwijkingen in geleverde zaken met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de koper geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.
 
 
Artikel 15. Reclames en garanties
 
Niettegenstaande de rechten die de wet met betrekking tot non-conformiteit aan de consument toekent, worden alle door 365 Energie BV geleverde – maar niet door haar vervaardigde – zaken, slechts geleverd met die garantie die door de desbetreffende fabrikant aan de consument wordt verstrekt ('fabrieksgarantie'), tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 
Indien een toeleverancier van 365 Energie BV op geleverde of te verwerken zaken, onderdelen of constructies een verdergaande garantie geeft dan voor de koper uit de overeenkomst met 365 Energie BV voortvloeit, wordt die verdergaande garantie eveneens geacht te zijn geleverd aan de koper. De levering van bedoelde verdergaande rechten vindt plaats door het aangaan van de overeenkomst waarvan deze voorwaarden onderdeel zijn. 365 Energie BV is verplicht de koper schriftelijk van die verdergaande garantie in kennis te stellen.
 
De koper verliest diens (garantie)rechten jegens 365 Energie BV, is aansprakelijkheid voor alle schade en vrijwaart 365 Energie BV tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
 
 • aan het door 365 Energie BV uitgevoerde werk en/of geleverde zaken andere of zwaardere eisen zijn gesteld dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend was;
 • voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen of aanwijzingen van 365 Energie BV strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de koper;
 • voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers, bescheiden e.d. die door of namens de koper aan 365 Energie BV zijn verschaft en/of voorgeschreven;
 • voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de koper aan 365 Energie BV;
 • voormelde schade is ontstaan doordat de koper zelf of een derde in opdracht van de koper onderhoud, reparaties of andere bewerkingen c.q. werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 365 Energie BV.
 
De koper is verplicht terstond na de levering van de zaken, een grondige inspectie uit te voeren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, dit onverwijld schriftelijk aan 365 Energie BV te melden.
 
Indien de koper 365 Energie BV niet binnen acht (8) dagen na levering schriftelijk wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de koper geacht met de staat waarin de zaken zijn (op)geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
 
Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen veertien (14) dagen nadat de gebreken geconstateerd zijn of redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden, schriftelijk te melden aan 365 Energie BV. Reclames ter zake niet zichtbare gebreken kunnen nimmer later dan zes (6) maanden na levering ingediend worden.
 
De koper dient 365 Energie BV in de gelegenheid te stellen ingediende reclames te controleren en onderzoeken.
 
Indien de reclame naar het oordeel van 365 Energie BV gegrond is, en tijdig en op de juiste wijze is ingediend, zal 365 Energie BV hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken, hetzij zorgdragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen, een en ander naar keuze van 365 Energie BV.
 
Op door 365 Energie BV geleverde zaken wordt uitsluitend fabrieksgarantie gegeven voor de door de fabrikant van deze zaken vastgestelde periode.
 
Zaken die in opdracht van de koper op maat worden gemaakt en door 365 Energie BV worden geleverd kunnen niet aan 365 Energie BV worden geretourneerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door 365 Energie BV wordt aangegeven.
 
 
Artikel 16. Vergunningen en ontheffingen
 
Ingeval partijen zijn overeengekomen, dat 365 Energie BV de koper zal ondersteunen bij het aanvragen van vergunningen, ontheffingen en toestemmingen of deze aanvragen in naam van de koper zal verzorgen, betreft dit te allen tijde een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. 365 Energie BV kan op geen enkele wijze garanderen dat een benodigde vergunning, ontheffing of toestemming daadwerkelijk zal worden verleend nu dit mede afhankelijk is van factoren waar 365 Energie BV geen invloed op kan uitoefenen. 365 Energie BV is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige schade die de koper lijdt als gevolg van het niet verlenen van een aangevraagde vergunning, ontheffing of toestemming.
 
 
Artikel 17. Annulering
 
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is de koper niet gerechtigd de overeenkomst met 365 Energie BV te annuleren of anderszins (tussentijds) te beëindigen. Het al of niet verkrijgen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om een met 365 Energie BV gesloten overeenkomst te beëindigen.
 
 
Artikel 18. Retentierecht
 
365 Energie BV kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van 365 Energie BV onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de koper alle aan 365 Energie BV verschuldigde bedragen betaald heeft.
 
 
Artikel 19. Overmacht
 
Ingeval er sprake is van overmacht is 365 Energie BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper voor een redelijke termijn op te schorten zonder enige schadevergoedingen gehouden te zijn.
Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van 365 Energie BV, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van 365 Energie BV waardoor 365 Energie BV de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren.
 
Indien 365 Energie BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 
Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan:
 • oorlog, oproer, mobilisatie
 • binnen- en buitenlandse onlusten
 • overheidsmaatregelen
 • staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden
 • verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen e.d.
 • verhindering van de werkzaamheden door natuurverschijnselen, weersomstandigheden welke van zodanige aard zijn dat de werkzaamheden in redelijkheid niet kunnen worden voortgezet zonder gevaar op te leveren voor zaken en/of personen
 • door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en vertragingen in de levering
 • stillegging c.q. opschorting van de werkzaamheden op last van de gemeente of een andere overheidsinstelling in verband met bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – de aanwezigheid van archeologische objecten op de locatie waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden.
 
 
Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 
Op alle tussen 365 Energie BV en de koper gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 
Voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen doen partijen afstand van hun recht deze aan de gewone rechter voor te leggen, behoudens ingeval van het nemen van conservatoire maatregelen en de voorzieningen om deze in stand te houden behoudens de in lid 4 omschreven bevoegdheid.
 
Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen de koper en 365 Energie BV mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, zoals deze drie (3) maanden voor het tot stand komen van de overeenkomst luiden.
 
In afwijking van lid 3 kunnen geschillen, welke tot de competentie van de kantonrechter horen, ter keuze van de meest gerede partij ter beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.
Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Heb je een vraag?
We helpen graag!

Service & contact
De waal 4
5684 PH Best